مستند «بهتان برای حفظ نظام»

n

حسين باستاني
شبكه بي بي سي

nnnn

استفاده حکومت ایران از انتشار تهمت –و حتی تهمت‌‌های جنسی– علیه منتقدان و دگراندیشان، حکایت آشنایی در دهه‌های گذشته است. حسین باستانی در مستند بهتان برای حفظ نظام، به بررسی “توجیهاتی شرعی” می‌پردازد که با استفاده از آنها، استفاده از تهمت علیه کسانی که حکومت ایران مایل به “بدنام شدن” آنهاست، توجیه می‌شود. متن پرسش و پاسخ با مراجع تقلید شیعه در مورد کاربرد ‘بهتان’:
http://www.bbc.com/persian/iran-46531713

nnnn

nhttpv://www.youtube.com/watch?v=qIwgrSnxwLInn

n

Share:

More Posts

Send Us A Message