برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: حقوق بشر و تفاوتهاى فرهنگى

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۴۴۷nحقوق بشر و تفاوتهاى فرهنگىnبه مدت ۵۸ دقيقهnnhttpv://www.youtube.com/watch?v=sj5UZ57LhVMnnفايل صوتي برنامه فوق:nn[Audio: 1447.mp3]n

Share:

More Posts

مردمانی مظلوم!

اول بگویم من از استفاده از واژه «مظلوم» به جد ابا دارم و دیری است که معمولا از آن استفاده نمی کنم. زیرا این واژه

Send Us A Message