برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: حقوق بشر و تفاوتهاى فرهنگى

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۴۴۷nحقوق بشر و تفاوتهاى فرهنگىnبه مدت ۵۸ دقيقهnnhttpv://www.youtube.com/watch?v=sj5UZ57LhVMnnفايل صوتي برنامه فوق:nn[Audio: 1447.mp3]n

Share:

More Posts

در باب حرمت گوشت خوک

در باب حرمت گوشت خوک در مورد گوشت خوک نظر قرآن تا حدودی در مقایسه با حکم شرب شراب متفاوت است. در قرآن پنج آیه

در شفاف سازی تاریخ بعد از انقلاب

http://mohammadjafarim.com/wp-content/uploads/2023/05/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B1%DA%98%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-sad-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%88%D8%B1%DB%8C22.pdf

Send Us A Message