پاسخ هایی برای اندیشیدن 107- گزارش ارقام تلفات جنگهای گذشته چه اهمیتی دارد؟

اشاره: متن زیر پاسخ به کامنتی به نام «امیر» به جستار بیست و نهم منتشر شده در زیتون است.n nآقای اشکوری بزرگوار اینکه بدانیم در آن جنگها مثلا 100 نفر مردند یا 200 نفر چه مشکلی از مشکلات مملک ما در حال حاضر حل میکند. اینقدر خودتان را به زحمت انداختید و این همه منابع رو زیرو رو کردین که فقط به تعداد کشته ها برسین؟؟؟ والاه وقت میزاشتین و در مورد تاریخ معاصر چیزی مینوشتین که باب میل جوانان باشد و باعث آشنایی آنان با گذشته نزدیک خودشان شود ، خیلی بیشتر به دردشان میخورد و مفید تر بود تا تعداد دقیق کشته های جنگهای فوق الاشاره در مقاله جنابعالی که نه به درد این دنیا میخورد و نه آن دنیا.nnپاسخ:nبا سلام به شما آقا امیر عزیزnممنون از کامنت شما. اما به کوتاهی عرض می کنم که: nاولا این سلسله مقالات فرازهایی است از یک کتاب مفصل در تاریخ قرن اول اسلام و از این رو معطوف به تاریخ گذشته است و آن هم به عنوان یک تحقیق علمی و ربط خاصی به زمان معین ندارد. nثانیا، درست است که محتوای این نوشتارها مربوط به گذشته است ولی گفته اند «گذشته چراغ راه آینده است»، اگر گذشته ها را به درستی نشناسیم نه حال را خواهیم شناخت و نه آینده را به درستی انتخاب خواهیم کرد. به ویژه که جامعه ما به ط.ور اغلبی دینی و مسلمان و شیعه اند و به گمانم غربال کردن تواریخ دینی گذشته برای حال و آینده مفید و بلکه ضروری است. از جمله اگر تاریخ اسلام و تشیع و سیر تحولات فکری و اجتماعی و فرهنگی اسلام آغازین را به درستی بفهمیم کمتر گرفتار خرافات مذهبی و در نهایت گرفتار عوام فریبان مذهبی به نام اولیای دین می شویم. از این رو این نوع مقالات و تحقیقات را جدی تلقی کنید و بیهوده نشمارید. nثالثا، من در خد امکان و در حد ضرورت همواره در جریان تحولات و نیازهای روز هم هستم و در این زمینه ها می نویسم و لابد از آنها اطلاع دارید. این دو نوع کار هرچند متفاوت اند ولی در یک مسیر حرکت می کنند و هر دو معطوف به تعمیق آگاهی جامعه است. nدر هرحال امیدوارم که روشن شده باشد. این نیز گفتنی است هر نوع مطلبی علاقه مندان خاص خود را دارد. برخی تاریخ مصرف دارند و برخی تاریخ مصرف ندارد و همیشه خواندنی و ماندنی اند. همین جستارها خوانندگان و علاقه مندان خوبی دارد. بیست جستار اول به صورت کتاب منتشر شده و جلد دوم نیز به زودی منتشر می شود. nموفق باشیدn

Share:

More Posts

Send Us A Message