برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: تراژدى فلسطين ۱

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۴۳۱nتراژدى فلسطين ۱nبه مدت ۵۷ دقيقهnnhttpv://www.youtube.com/watch?v=rVTfj_qWP_Ynnفايل صوتي برنامه فوق:nn[Audio: 1431.mp3]n

Share:

More Posts

Send Us A Message