بیانیه جمعی از فعالان سیاسی و مدنی در مجکومیت ممانعت از ورود سپنتا نیکنام به شورای شهر یزد

برخورد با سپنتا نیکنام، موجب تاسف ملی است!nزیتون- جمعی از «شهروندان ایرانی با گرایش‌های مختلف فکری و سیاسی» با انتشار بیانیه‌ای در مورد جلوگیری از حضور سپنتا نیکنام نماینده زرتشتی شورای شهر یزد در این شورا با حکم فقهای شورای نگهبان این اقدام را «رخدادی اسفناک» خواندند و نسبت به نسبت به این «تعرض جدید و فزاینده شورای نگهبان به ساحه حقوق شهروندی»هشدار دادند.nاین بیانیه که برای انتشار در اختیار «زیتون» قرار گرفته، به شرح زیر است:n« سپنتا نیکنام نماینده زرتشتی شورای شهر یزد که با رای شهروندان یزدی (اعم از زرتشتیان و مسلمانان و …)، برای دومین‌بار به شورای این شهر راه یافته است؛ با حکم حذف فقهای شورای نگهبان مواجه شده است. حکمی که متکی بر توجیهات شرعی است و آشکارا قانون اساسی جمهوری اسلامی را نقض می‌کند. با این نظر شورای نگهبان طبعا باید نمایندگان اقلیت‌های دینی مجلس شورا نیز برکنار شوند! در این روزها ما شاهد آنیم که شورای نگهبان شمشیر را از رو بسته و خود را عین قانون تعریف کرده است. این در حالی است که روحانیون و حقوقدانان زیادی نظر بی سابقه شورای نگبهان را از نظر دینی و قانونی نقد کرده‌اند.nاین رخداد اسفناکی است که آشکارتر از هر زمان ما را به قبل از مشروطه برمی‌گرداند، رویه بس خطرناکی است که قدرت شورای نگهبان را تا آنجا مطلقه می‌کند که می‌تواند هر لحظه قوانین تایید شده قبلی را نیز ملغی کند! این در حالی است که بنا به قوانین رسمی خود حکومت، شورای نگهبان هیچ وظیفه‌ای درباره انتخابات شوراها ندارد. هم چنین حقوق اقلیت‌های دینی در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده و در تبصره یک ماده ۲۶ آئین نامه انتخابات شوراها نیز به صراحت آمده است: «اقلیت‌های دینی شناخته‌شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند».nما جمعی از شهروندان ایرانی با گرایش‌های مختلف فکری و سیاسی، نسبت به این تعرض جدید و فزاینده شورای نگهبان به ساحه حقوق شهروندی هشدار می‌دهیم، مراتب مخالفت عمیق خود با این برخورد فقهای شورای نگهبان اعلام می‌داریم و از وقوع چنین تبعیضی در این دوره از تمدن بشری در میهنمان بسیار متاسفیم که در زمانه ای زندگی می کنیم که معدودی افراد با جمود و تصلب فکری خویش و با زیاده طلبی های سیاسی‌شان؛ احساس پاک انسانی، ملی و شهروندی ایرانیان و به خصوص مردمان یزد و از جمله زرتشتیان شریف و نیکوکار آن دیار را خراش می‌زنند و جریحه‌دار می‌کنند. ما برآنیم که تامین همبستگی ملی در کشور ما همانا از طریق مخالفت جمعی با تعدیاتی این چنین علیه هرگونه حق شهروندی است که می‌تواند تامین شود.nابراز مخالفت و انزجار با این برخورد غیرانسانی کمترین انتظاری است که از هر شهروند ایرانی می‌رود و در این میان به خصوص آنانی که با رای بخش زیادی از مردمان این سرزمین بر کرسی‌های مجلس نشسته‌اند تا متکی بر مواعیدی که داده بودند با مخالفت و مقابله صریح با این دست اندازی جدید به حقوق مردم مقابله کنند. خاطره تلخ علیرضا رجایی و مینو خالقی و… نباید تکرار شود.»nامضاکنندگان:nاحمد علویnاحمد فرهادیnاحمد مقصودلوnاحمد نجاتیnاژدر بهنامnاسماعیل ختائیnاسماعیل زرگریانnاشرف میرهاشمیnاشکبوس طالبیnاصغر خرسندnاکبر دوستدارnاکبر سوریnآرش قشفائیnبابک امیرخسرویnبهروز بیاتnبهروز خسرویnبهروز خلیقnبهروز فدائیnبیژن پیرزادهnپروین کهزادیnپروین ملکnپروین همتیnتقی رحمانیnتوران همتیnجلال کیابیnجمشید خونجوشnحجت سلطانیnحجت نارنجیnحسن جعفریnحسن زهتابnحسن شریعتمداریnحسن فرشتیانnحسن یوسفی اشکوریnحمید احمدزادهnخسروبندریnداریوش پارساnداود نوائیانnرحیم قیومیnرضا جاسکیnرضا چرندابیnرضا درخشانnرضا شیرازیnرضا علویnرضا علیجانیnساسان سلیمانیnسهراب رزاقیnسهیلا شعفیnسیامک سلطانیnسیامک فریدnسیاوش قائنیnشاهین انزلیnصادق کارnعلی افشاریnعلی پورنقویnعلی صمدnعلی کلاییnعلی یکتاnفاطمه حقیقت جوnفرخ نعمت پورnفرزانه عظیمیnفرهاد فرجادnکاظم رستمیnکاظم علمداریnکاظم کردوانیnکامران امیریnکمال ارسnگودرز اقتداریnمحسن حیدریانnمحمد اولیائی فرnمحمد برقعیnمحمد رهبرnمحمدصادق علی اصغریnمحمود کردnمرتضی صادقیnمرتضی کاظمیانnمریم تنگستانیnمسعو شب افروزnمسعود فتحیnمسعود لدنیnمعصومه شاپوریnملیحه محمدیnمناف عماریnمنصوره شجاعیnمنوچهر گلشنnمهدی جامیnمهدی خانبابا تهرانیnمهدی فتاپورnمهدی نوربخشnمهرداد احمدزادهnمهرداد درویش پورnمهشید یاسرسnمیلاد ملکnناصر پسایندهnنیره توحیدیnویدا فرهودیn۶ آبان ۱۳۹۶ (۲۸ اکتبر ۲۰۱۷)

Share:

More Posts

Send Us A Message