سخنرانى ثبات و تغييرپذيري در احكام و شريعت اسلامي در ۲ قسمت

اين سخنرانى در ۲ بخش در جمع دوستداران شريعتى در ريدكال انجام شده است:

بخش اول
[Audio: 2017-05-04.mp3]

بخش دوم
[Audio: 2017-05-18.mp3]

Share:

More Posts

Send Us A Message