مصاحبه با رادیو فرانسه: مشروعیت نظام اسلامی الهی یا مردمی؟

جدل مقامات سیاسی – مذهبی جمهوری اسلامی ایران بر سر میزان و محدوده ی شرکت مردم در تعیین رهبران حکومت در کشور اسلامی همچنان ادامه دارد. منشاء مشروعیت حکومت دراسلام الهی است یا رای مردم است؟nnحسن روحانی در هفته های اخیرگفته است براساس سنت و سخنان علی ابن ابی طالب مشروعیت حکومت مبتنی بر آرای مردم است.nnدرمقابل این سخنان آیت الله مکارم شیرازی ازمراجع حکومت شیعه درقم گفته است: در اسلام حاکم را مردم انتخاب نمی کنند، بلکه این خداوند است که باید ولی امرمسلمین را تعیین کند و امت اسلامی تنها با وی بیعت می کنند.nnبه دنبال این جدل فقهی مجلس خبرگان رهبری روز ۲۰ ژوئن با انتشار بیانیه ای ضمن حمایت از نظریه ی آیت الله مکارم شیرازی “نسبت به طرح مسائل تفرقه آمیز در جامعه” هشدار داد.nnبیانیه می گوید: بحث پیرامون مشروعیت و مقبولیت حکومت اسلامی مبتنی بر آرای مردم، با مبانی دینی متعارض و ناسازگار است و در جامعه اسلامی هدایت مردم و زعامت سیاسی و اجتماعی، متوقف برخواست و نظر و رای مردم نیست بلکه باید گفت که ولایت روح اسلام است و قوانین بدون پشتوانه آن قدرت اجرایی ندارند.nnدرباره زمینی یا آسمانی بودن حاکمیت سیاسی به گفت وگو با حسن یوسفی اشکوری گوش کنید:nnفايل صوتي مصاحبه با راديو فرانسه:nn[Audio:2017-06-20.mp3]nnnمأخذ:nhttp://fa.rfi.fr/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%9F-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-20170620/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

Share:

More Posts

Send Us A Message