مصاحبه با بى‌بى‌سى درباره بیست سالگی دوم خرداد هفتاد و شش

اصلاحات آغاز شده در دوم خرداد ۷۶، پروژه ای ناکام و پایان یافته است یا همچنان می خروشد و پیش می رود؟nبا حضور: حسن یوسفی اشکوری، پژوهشگر دینی و نماینده پیشین مجلس، مهدی خزعلی، نویسنده و فعال سیاسی و عباس میلانی، رییس بخش ایران شناسی دانشگاه استانفورد.nnhttpv://www.youtube.com/watch?v=4s-RScIJR-Innمأخذ: برنامه صفحه ۲ بي بي سي فارسيnhttp://www.bbc.com/persian/tv/2011/04/000001_page2_weekend

Share:

More Posts

Send Us A Message