برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: در نيك و بد انقلاب

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۳۳۲nدر نيك و بد انقلاب .nبه مدت ۵۸ دقيقهnnhttpv://www.youtube.com/watch?v=8YfP_6puT7snnفايل صوتي برنامه فوق:nn[Audio: 1332.mp3]

Share:

More Posts

مردمانی مظلوم!

اول بگویم من از استفاده از واژه «مظلوم» به جد ابا دارم و دیری است که معمولا از آن استفاده نمی کنم. زیرا این واژه

Send Us A Message