برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: جهان بعد از ترامپ

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۳۳۳nجهان بعد از ترامپnبه مدت ۵۷ دقيقهnnhttpv://www.youtube.com/watch?v=VFPglP9Wh6Qnnفايل صوتي برنامه فوق:nn[Audio: 1333.mp3]

Share:

More Posts

 مجلس! مجلس دیگر چه لطفی دارد؟

اشاره: متن زیر یادداشتی است که در مجموعه یادداشت های مجلس تحریر شده است. در آستانه انتخابات مجلس دوم مانند دیگر نمایندگان و احیانا مردم

Send Us A Message