مصاحبه با رادیو فرانسه:: فساد قوۀ قضاییۀ ایران آئینۀ فساد در کل نظام و کشور است

کشمکش میان محمود صادقی، نمایندۀ اصلاح طلب مجلس ایران و رییس قوۀ قضاییه، صادق لاریجانی عملاً به جدال سیاسی حول مسئلۀ فساد در قوۀ قضاییه جمهوری اسلامی تبدیل شده است. آخرین پردۀ این جدال سیاسی شکایتی است که محمود صادقی علیه رییس قوۀ قضاییه ایران به دادگاه ویژه روحانیت تسلیم کرده است.nnدر کانون این مسئله دهها حساب سپردۀ شخصی قوۀ قضاییه نهفته است که سالانه دهها میلیارد تومان درآمد بی حساب و کتاب، غیرقانونی و خارج از نظارت دولت و دیوان محاسبات در اختیار رییس قوۀ قضاییه ایران می گذارند. صادق آملی لاریجانی اعتراف کرده که حساب های سپردۀ شخصی قوۀ قضایی با اذن و آگاهی و موافقت شخص رهبر جمهوری اسلامی ایران دست کم طی بیست سال گذشته دایر شده اند.nحسن یوسفی اشکوری، فعال سیاسی ملی-مذهبی در گفتگو با رادیو بین المللی فرانسه گفته است : اولاً اذن و آگاهی رهبر دلیل فساد و بی قانونی نمی شود و ثانیاً فساد دستگاه قضایی (به مصداق مثل عامیانۀ “هر چه بگندد نمکش می زنند…”) به تنهایی به آئینۀ تمام نمای فساد در جامعه و ساختار قدرت در ایران تبدیل شده است. به همین دلیل حسن یوسفی اشکوری می گوید فساد در قوۀ قضاییه ایران از اهمیت و حساسیت ویژه ای برخوردار است و نباید به سادگی از کنار آن گذشت. یوسفی اشکوری بعید نمی داند که رهبر جمهوری اسلامی که مستقیماً رییس قوۀ قضاییه را تعیین می کند و این قوه نیز مستقیماً زیر نظر اوعمل می کند، همچنان در قبال مسئلۀ فساد قوۀ قضاییه سکوت اختیار کند تا در فرصتی مناسب توجیه و بهانه ای برای آن بتراشد.nnفايل صوتي مصاحبه با راديو فرانسه:nn[Audio:2016-12-08.mp3]nnnمأخذ:nnhttp://fa.rfi.fr/%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%88%DB%80-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%DB%80-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%A6%DB%8C%D9%86%DB%80-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%84-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%DB%8C%D9%88%D8%B3/

Share:

More Posts

Send Us A Message