برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: دين و صلح

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۲۵۹nدين و صلحnبه مدت ۵۷ دقيقهnnhttpv://www.youtube.com/watch?v=0A5PgixEWFMnnفايل صوتي برنامه فوق:nn[Audio: 1259.mp3]n

Share:

More Posts

مردمانی مظلوم!

اول بگویم من از استفاده از واژه «مظلوم» به جد ابا دارم و دیری است که معمولا از آن استفاده نمی کنم. زیرا این واژه

Send Us A Message