برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: دينِ مدني و اخلاق

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۲۵۶nدينِ مدني و اخلاقnبه مدت ۵۸ دقيقهnnhttpv://www.youtube.com/watch?v=XWrK3KtETognnفايل صوتي برنامه فوق:nn[Audio: 1256.mp3]n

Share:

More Posts

مردمانی مظلوم!

اول بگویم من از استفاده از واژه «مظلوم» به جد ابا دارم و دیری است که معمولا از آن استفاده نمی کنم. زیرا این واژه

Send Us A Message