سخنراني در بحث آزاد وقايع خرداد ۱۳۶۰ و حذف اولين رئیس جمهوری در آینه حق حاکمیت ملی

بحث آزاد بین محمد جعفری و حسن یوسفی اشکوریnnسخنرانی ۸ ژوییه ۱۳۹۵ در پاریسnnnhttpv://www.youtube.com/watch?v=PGH9AQHPs0Ynnhttpv://www.youtube.com/watch?v=G758TRnJ0N4

Share:

More Posts

در باب حرمت گوشت خوک

در باب حرمت گوشت خوک در مورد گوشت خوک نظر قرآن تا حدودی در مقایسه با حکم شرب شراب متفاوت است. در قرآن پنج آیه

در شفاف سازی تاریخ بعد از انقلاب

http://mohammadjafarim.com/wp-content/uploads/2023/05/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B1%DA%98%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-sad-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%88%D8%B1%DB%8C22.pdf

Send Us A Message