سخنرانى چه نيازي است به دين، مزيت و كاركرد دين در ۳ قسمت

اين سخنرانى در ۳ بخش در جمع دوستداران شريعتى در ريدكال انجام شده است

اين سخنرانى در ۳ بخش در جمع دوستداران شريعتى در ريدكال انجام شده است:

بخش اول
[Audio: 2016-04-29a.mp3]

بخش دوم
[Audio: 2016-04-29b.mp3]

بخش سوم
[Audio: 2016-04-29c.mp3]

Share:

More Posts

منطق مشترک تمامی زورگویان

پرویز ثابتی چهره ی مخوف امنیتی رژیم زوال یافته پهلوی، اخیرا در فیلم تبلیغاتی تلویزیون «منوتو» البته با عنوان «مستند» سخنانی گفته و در واقع

Send Us A Message