سخنرانى چه نيازي است به دين، مزيت و كاركرد دين در ۳ قسمت

اين سخنرانى در ۳ بخش در جمع دوستداران شريعتى در ريدكال انجام شده است:nn بخش اول n[Audio: 2016-04-29a.mp3]nn بخش دوم n[Audio: 2016-04-29b.mp3]nn بخش سوم n[Audio: 2016-04-29c.mp3]

Share:

More Posts

Send Us A Message