سخنرانى تعيين نسبت روشنفكري و نوانديشي ديني با تفكر و نهاد روحانيت در ۳ قسمت

nاين سخنرانى در ۳ بخش در جمع دوستداران شريعتى در ريدكال انجام شده است:nn بخش اول n[Audio: 2016-04-27a.mp3]nn بخش دوم n[Audio: 2016-04-27b.mp3]nn بخش سوم n[Audio: 2016-04-27c.mp3]n

Share:

More Posts

Send Us A Message