سخنرانى تعيين نسبت روشنفكري و نوانديشي ديني با تفكر و نهاد روحانيت در ۳ قسمت

nاين سخنرانى در ۳ بخش در جمع دوستداران شريعتى در ريدكال انجام شده است:nn بخش اول n[Audio: 2016-04-27a.mp3]nn بخش دوم n[Audio: 2016-04-27b.mp3]nn بخش سوم n[Audio: 2016-04-27c.mp3]n

Share:

More Posts

در باب حرمت گوشت خوک

در باب حرمت گوشت خوک در مورد گوشت خوک نظر قرآن تا حدودی در مقایسه با حکم شرب شراب متفاوت است. در قرآن پنج آیه

در شفاف سازی تاریخ بعد از انقلاب

http://mohammadjafarim.com/wp-content/uploads/2023/05/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B1%DA%98%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-sad-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%88%D8%B1%DB%8C22.pdf

Send Us A Message