سخنرانى تبيين و تكثر اديان و مذاهب در ۴ قسمت

nاين سخنرانى در ۴ بخش در جمع دوستداران شريعتى در ريدكال انجام شده است:nn بخش اول n[Audio: 2016-04-28a.mp3]nn بخش دوم n[Audio: 2016-04-28b.mp3]nn بخش سوم n[Audio: 2016-04-28c.mp3]nn بخش چهارم n[Audio: 2016-04-28d.mp3]n

Share:

More Posts

Send Us A Message