برنامه ويديوئى پرتو نور تحت عنوان: زندگي در پرتو ايمان به خدا ۲

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۲۳۴nزندگي در پرتو ايمان به خدا ۲nبه مدت ۵۷ دقيقهnnhttpv://www.youtube.com/watch?v=kNwOYEab52knnفايل صوتي برنامه فوق:nn[Audio: 1234.mp3]n

Share:

More Posts

در باب حرمت گوشت خوک

در باب حرمت گوشت خوک در مورد گوشت خوک نظر قرآن تا حدودی در مقایسه با حکم شرب شراب متفاوت است. در قرآن پنج آیه

در شفاف سازی تاریخ بعد از انقلاب

http://mohammadjafarim.com/wp-content/uploads/2023/05/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B1%DA%98%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-sad-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%88%D8%B1%DB%8C22.pdf

Send Us A Message