برنامه ويديوئى پرتو نور تحت عنوان: خدا، انسان و تاريخ ۱

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۲۳۵nخدا، انسان و تاريخ ۱nبه مدت ۵۷ دقيقهnnhttpv://www.youtube.com/watch?v=p503pWxTNbonnفايل صوتي برنامه فوق:nn[Audio: 1235.mp3]n

Share:

More Posts

آزموده را آزمودن نبود!

جناب حسن یوسفی اشکوری یار و همفکر و همسایۀ سفرکردۀ ما شرکت در انتخابات اخیر را “آزموده را دوباره آزمودن” وصف کرده است. ای کاش

دوستان! این گوی و این میدان

بالاخره ماجرای جنجالی رأی گیری موسوم به «انتخابات ریاست جمهوری» به پایان رسید و جناب دکتر مسعود پزشکیان با رأی خوبی برگزیده شد. هرچند خودم

Send Us A Message