برنامه ويديوئى پرتو نور تحت عنوان: يكتائى خداوند به چه معناست؟

nبرنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۲۳۰nيكتائى خداوند به چه معناست؟nبه مدت ۵۰ دقيقهnnhttpv://www.youtube.com/watch?v=6rsQk-BjQDcnnفايل صوتي برنامه فوق:nn[Audio: 1230.mp3]nn

Share:

More Posts

در باب حرمت گوشت خوک

در باب حرمت گوشت خوک در مورد گوشت خوک نظر قرآن تا حدودی در مقایسه با حکم شرب شراب متفاوت است. در قرآن پنج آیه

در شفاف سازی تاریخ بعد از انقلاب

http://mohammadjafarim.com/wp-content/uploads/2023/05/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B1%DA%98%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-sad-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%88%D8%B1%DB%8C22.pdf

Send Us A Message