برنامه ويديوئى پرتو نور تحت عنوان: بازرگان، روحانيت و بختيار ۱

nبرنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۲۳۱nبازرگان، روحانيت و بختيار ۱nبه مدت ۵۷ دقيقهnnhttpv://www.youtube.com/watch?v=RYL7fSAwqmsnnفايل صوتي برنامه فوق:nn[Audio: 1231.mp3]n

Share:

More Posts

در باب حرمت گوشت خوک

در باب حرمت گوشت خوک در مورد گوشت خوک نظر قرآن تا حدودی در مقایسه با حکم شرب شراب متفاوت است. در قرآن پنج آیه

در شفاف سازی تاریخ بعد از انقلاب

http://mohammadjafarim.com/wp-content/uploads/2023/05/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B1%DA%98%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-sad-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%88%D8%B1%DB%8C22.pdf

Send Us A Message