برنامه ويديوئى پرتو نور تحت عنوان: خدا و مسئله شرّ

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۱۸۳nخدا و مسئله شرّnبه مدت ۵۷ دقيقهnnhttpv://www.youtube.com/watch?v=qOsGURPl0ycnnفايل صوتي برنامه فوق:nn[Audio: 1183.mp3]nn

Share:

More Posts

 مجلس! مجلس دیگر چه لطفی دارد؟

اشاره: متن زیر یادداشتی است که در مجموعه یادداشت های مجلس تحریر شده است. در آستانه انتخابات مجلس دوم مانند دیگر نمایندگان و احیانا مردم

Send Us A Message