مصاحبه با بى‌بى‌سى درباره حكم شرعي ترور و ايجاد رعب و وحشت در اسلام چيست؟

حکم شرعی اعمالی نظیر سربریدن و ایجاد رعب و وحشت در جنگ چیست؟ آیا با استناد به شریعت اسلام و منابع فقهی که ظرفیت تفسیرهای مختلف و گاه متضاد دارد، می‌توان به نبرد نظری با داعش رفت؟nمهمانان برنامه: حسن یوسفی اشکوری، پژوهشگر دینی، و مهدی خلجی، دین‌پژوه و محقق ارشد موسسه واشنگتن برای سیاست خاورمیانه.nnhttpv://www.youtube.com/watch?v=yMzQhsyZMz0nnمأخذ: برنامه صفحه ۲ بي بي سي فارسيnhttp://www.bbc.com/persian/tv/2011/04/000001_ptv_page2_geln

Share:

More Posts

Send Us A Message