برنامه ويديوئى پرتو نور تحت عنوان: خداى متشخص و خداى نامتشخص ۱

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۱۸۱nخداى متشخص و خداى نامتشخص (۱)nبه مدت ۵۶ دقيقهnnhttpv://www.youtube.com/watch?v=evAoWR1-q0Ennفايل صوتي برنامه فوق:nn[Audio: 1181.mp3]n

Share:

More Posts

در باب حرمت گوشت خوک

در باب حرمت گوشت خوک در مورد گوشت خوک نظر قرآن تا حدودی در مقایسه با حکم شرب شراب متفاوت است. در قرآن پنج آیه

در شفاف سازی تاریخ بعد از انقلاب

http://mohammadjafarim.com/wp-content/uploads/2023/05/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B1%DA%98%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-sad-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%88%D8%B1%DB%8C22.pdf

Send Us A Message