سخنرانى مؤلفه‌هاى ايمان دينى در جمعيت رحمان در پاريس

سخنرانى در مراسم جمعیت رحمانnمكان: پاريسnموضوع: مؤلفه‌هاى ايمان دينىnnتاريخ: شنبه ۲۷ جون ۲۰۱۵nرمضان ۲۰۱۵nn[Audio: 2015-06-30.mp3]nn

Share:

More Posts

چرا رأی نمی دهم؟

اشاره: این متن را در آستانه انتخابات سه سال پیش نوشته و در کانال تلگرامی منتشر شده است. اکنون نیز که در وضعیت مشابه (هرچند

خاطره تلخ درگذشت شریعتی

اشاره: این مطلب در صفحات 356-357 کتاب «گرد آمدو سوار نیامد – یادمانده های پیش از انقلاب ایران» (چاپ 2020 در آلمان) آمده که اکنون

Send Us A Message