برنامه ويديوئى پرتو نور تحت عنوان: چه انتظارى است از دين ۲

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۱۴۷nچه انتظارى است از دين ۲nبه مدت ۵۷ دقيقهnnhttpv://www.youtube.com/watch?v=hLqjiB4xcywnnفايل صوتي برنامه فوق:nn[Audio: 1147.mp3]n

Share:

More Posts

 مجلس! مجلس دیگر چه لطفی دارد؟

اشاره: متن زیر یادداشتی است که در مجموعه یادداشت های مجلس تحریر شده است. در آستانه انتخابات مجلس دوم مانند دیگر نمایندگان و احیانا مردم

Send Us A Message