برنامه ويديوئى پرتو نور تحت عنوان: ما و ميراث شريعتى ۱

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۱۴۴nما و ميراث شريعتى ۱nبه مدت ۵۷ دقيقهnnhttpv://www.youtube.com/watch?v=RCs5VDWAs-onnفايل صوتي برنامه فوق:nn[Audio: 1144.mp3]n

Share:

More Posts

خاطره تلخ درگذشت شریعتی

اشاره: این مطلب در صفحات 356-357 کتاب «گرد آمدو سوار نیامد – یادمانده های پیش از انقلاب ایران» (چاپ 2020 در آلمان) آمده که اکنون

Send Us A Message