مصاحبه با تلویزیون صدای آمریکا: بريدن سر: تاريخ و مذهب

برنامه تلویزیونی «افق»nتهیه کننده و مجری برنامه على جوانمردىnتلویزیون صدای آمریکاnn۱۹ فروردين ۱۳۹۴n۸ آوريل ۲۰۱۵nnبراى مشاهده ویدئو، بر روى تصویر پائین کلیک فرماییدnnnn nnاقتباس از سايت افق صداى آمريكاn

Share:

More Posts

 مجلس! مجلس دیگر چه لطفی دارد؟

اشاره: متن زیر یادداشتی است که در مجموعه یادداشت های مجلس تحریر شده است. در آستانه انتخابات مجلس دوم مانند دیگر نمایندگان و احیانا مردم

Send Us A Message