مصاحبه‌اى با برنامه رو در رو شبكه من و تو در رابطه با كنفرانس برلين

nاين برنامه در تاريخ ۱۲ مارچ ۲۰۱۵ بر روى آنتن رفت.nnnnnمنبع:nhttp://www.manoto1.com/videos/67345/vid6448n

Share:

More Posts

Send Us A Message