برنامه ويديوئى پرتو نور تحت عنوان: بازنگري در مفهوم جهاد قسمت ۱

برنامه ويديوئى پرتو نور تحت عنوان: بازنگري در مفهوم جهاد قسمت ۱nnبرنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۱۳۶nبازنگري در مفهوم جهاد قسمت ۱nبه مدت ۵۷ دقيقهnnhttpv://www.youtube.com/watch?v=P2w3pfD856snnفايل صوتي برنامه فوق:nn[Audio: 1136.mp3]n

Share:

More Posts

 مجلس! مجلس دیگر چه لطفی دارد؟

اشاره: متن زیر یادداشتی است که در مجموعه یادداشت های مجلس تحریر شده است. در آستانه انتخابات مجلس دوم مانند دیگر نمایندگان و احیانا مردم

Send Us A Message