برنامه ويديوئى پرتو نور تحت عنوان: آسيب شناسي روحانيت ۴

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۱۳۳nآسيب شناسي روحانيت ۴nبه مدت ۵۷ دقيقهnnhttpv://www.youtube.com/watch?v=c_TzZNLlKTYnnفايل صوتي برنامه فوق:nn[Audio: 1133.mp3]n

Share:

More Posts

 مجلس! مجلس دیگر چه لطفی دارد؟

اشاره: متن زیر یادداشتی است که در مجموعه یادداشت های مجلس تحریر شده است. در آستانه انتخابات مجلس دوم مانند دیگر نمایندگان و احیانا مردم

Send Us A Message