برنامه ويديوئى پرتو نور تحت عنوان: آسيب شناسي روحانيت ۳

nبرنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۱۳۲nآسيب شناسي روحانيت ۳nبه مدت ۵۶ دقيقهnnhttpv://www.youtube.com/watch?v=BM3iBaYDY54nnفايل صوتي برنامه فوق:nn[Audio: 1132.mp3]n

Share:

More Posts

مردمانی مظلوم!

اول بگویم من از استفاده از واژه «مظلوم» به جد ابا دارم و دیری است که معمولا از آن استفاده نمی کنم. زیرا این واژه

Send Us A Message