برنامه ويديوئى پرتو نور تحت عنوان: آسيب شناسي روحانيت ۳

nبرنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۱۳۲nآسيب شناسي روحانيت ۳nبه مدت ۵۶ دقيقهnnhttpv://www.youtube.com/watch?v=BM3iBaYDY54nnفايل صوتي برنامه فوق:nn[Audio: 1132.mp3]n

Share:

More Posts

در باب حرمت گوشت خوک

در باب حرمت گوشت خوک در مورد گوشت خوک نظر قرآن تا حدودی در مقایسه با حکم شرب شراب متفاوت است. در قرآن پنج آیه

در شفاف سازی تاریخ بعد از انقلاب

http://mohammadjafarim.com/wp-content/uploads/2023/05/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B1%DA%98%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-sad-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%88%D8%B1%DB%8C22.pdf

Send Us A Message