مصاحبه با تلويزيون روژهلات كلن در برنامه پويش

برنامه‌اى با سيروس ملکوتیnبا حضور فريدون احمدی – مهرداد درويش پور- حسن يوسفی اشکوریnnعنوان برنامه ايست در تكاپوی پاسخ به طرح پرسشهای جاری، يك برنامه سياسی برای دريافت و شناخت از آنچه‌ را كه در بستر زمان جريان دارد و آنچه‌ را كه بايد حادث شود . موضوعات بر اساس نياز از چنين فرايندی برگزيده ميشوند .nnhttpv://www.youtube.com/watch?v=qzUOgcMH9Xk

Share:

More Posts

Send Us A Message