سخنرانى پروتستانيسم از ديدگاه على شريعتى با گروه دوستداران شريعتى در ۶ قسمت

اين سخنرانى در ۶ بخش از قرار ذيل در ريدكال انجام شده است:nn بخش اول در ۶ نوامبر ۲۰۱۴n[Audio: 2014-11-06.mp3]nn بخش دوم در ۲۰ نوامبر ۲۰۱۴n[Audio: 2014-11-20.mp3]nn بخش سوم در ۱ دسامبر ۲۰۱۴n[Audio: 2014-12-01.mp3]nn بخش چهارم در ۱۱ دسامبر ۲۰۱۴n[Audio: 2014-12-11.mp3]nn بخش پنجم در ۲۳ دسامبر ۲۰۱۴n[Audio: 2014-12-23.mp3]nn بخش ششم در ۲۰ ژانويه ۲۰۱۵n[Audio: 2015-01-20.mp3]n

Share:

More Posts

Send Us A Message