سخنرانى پروتستانيسم از ديدگاه على شريعتى با گروه دوستداران شريعتى در ۶ قسمت

اين سخنرانى در ۶ بخش از قرار ذيل در ريدكال انجام شده است:nn بخش اول در ۶ نوامبر ۲۰۱۴n[Audio: 2014-11-06.mp3]nn بخش دوم در ۲۰ نوامبر ۲۰۱۴n[Audio: 2014-11-20.mp3]nn بخش سوم در ۱ دسامبر ۲۰۱۴n[Audio: 2014-12-01.mp3]nn بخش چهارم در ۱۱ دسامبر ۲۰۱۴n[Audio: 2014-12-11.mp3]nn بخش پنجم در ۲۳ دسامبر ۲۰۱۴n[Audio: 2014-12-23.mp3]nn بخش ششم در ۲۰ ژانويه ۲۰۱۵n[Audio: 2015-01-20.mp3]n

Share:

More Posts

در باب حرمت گوشت خوک

در باب حرمت گوشت خوک در مورد گوشت خوک نظر قرآن تا حدودی در مقایسه با حکم شرب شراب متفاوت است. در قرآن پنج آیه

در شفاف سازی تاریخ بعد از انقلاب

http://mohammadjafarim.com/wp-content/uploads/2023/05/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B1%DA%98%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-sad-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%88%D8%B1%DB%8C22.pdf

Send Us A Message