سخنرانى پروتستانيسم از ديدگاه على شريعتى با گروه دوستداران شريعتى در ۶ قسمت

سخنرانى پروتستانيسم از ديدگاه على شريعتى در ۶ بخش با گروه دوستداران شريعتى

اين سخنرانى در ۶ بخش از قرار ذيل در ريدكال انجام شده است:

بخش اول در ۶ نوامبر ۲۰۱۴
[Audio: 2014-11-06.mp3]

بخش دوم در ۲۰ نوامبر ۲۰۱۴
[Audio: 2014-11-20.mp3]

بخش سوم در ۱ دسامبر ۲۰۱۴
[Audio: 2014-12-01.mp3]

بخش چهارم در ۱۱ دسامبر ۲۰۱۴
[Audio: 2014-12-11.mp3]

بخش پنجم در ۲۳ دسامبر ۲۰۱۴
[Audio: 2014-12-23.mp3]

بخش ششم در ۲۰ ژانويه ۲۰۱۵
[Audio: 2015-01-20.mp3]

Share:

More Posts

دنیای دیوانه / دیوانه / دیوانه

دیشب در برنامه «شصت دقیقه» تلویزیون بی بی سی فارسی مطلبی شنیدم که به راستی هنوز هم باورش سخت است. فردی تاجیک تبار اما روسی

Send Us A Message