سخنرانى شريعتى و دمكراسى با گروه دوستداران شريعتى

اين سخنرانى به تاريخ ۱۴ امرداد ماه ۱۳۹۳ برابر با ۵ آگوست ۲۰۱۴ در ريدكال انجام شده است.nn[Audio: 2014-11-02.mp3]

Share:

More Posts

Send Us A Message