درخواست جمعی از فعالان سیاسی-مدنی از طرفین مذاکرات هسته ای

متن کامل این بیانیه به این شرح است:n nما خواهان حداکثر انعطاف طرفین برای به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته ای هستیم!n nمذاکرات هسته ای بین دولت ایران و دول موسوم به ۵+۱ به مراحل مهم و نهائی خود برای نقطه پایان گذاشتن بر چالشی رسیده است که سایه سنگین آن بیش از ده سال است که بر ایران و منطقه و جهان سنگینی می کند.n nما به عنوان بخشی از فعالان سیاسی و مدنی ایران از آقای روحانی و تیم مذاکره کننده هسته ای می خواهیم این مذاکرات را به سرانجامی مثبت برسانند تا وعده بزرگ انتخاباتی رئیس جمهور مبنی بر این که «اگر چرخ سانتریفیوژها می چرخد چرخ اقتصاد کشور هم باید بچرخد»؛ عملی شود. در این راستا حداکثر تعامل در چارچوب منافع ملی ایران و هزینه- فایده اقتصادی کارشناسانه پروژه هسته ای ؛ مورد حمایت همه وطن دوستانی است که نگران وضعیت کشور و منطقه و زندگی مردمان سرزمین خود در صورت به سرانجام نرسیدن این مذاکرات هستند.n nما هم چنین از دولتمردان غربی طرف مذاکره می خواهیم بدون هر گونه طفره و تعلل به تحریم های اقتصادی علیه ملت ایران پایان دهند و با حداکثر تعامل مانع شروع دور جدیدی از چالش در منطقه ای شوند که امروزه خون و خشونت حرف اول را در آن می زند.n nما به سرانجام رسیدن این مذاکرات را با حداکثر تعامل طرفین به نفع صلح در منطقه و روند رشد دموکراسی در ایران می دانیم. همان گونه که طولانی شدن و احیانا شکست آن به علت سخت گیری غیرمنطقی و غیرکارشناسانه هر یک از طرفین را به نفع جریانات افراطی مخالف آزادی و دموکراسی در ایران و تداوم فشار اقتصادی بر مردم ایران و کاهش انگیزه های مشارکت جویانه دموکراتیک آن ها و نیز به نفع نیروهای افراطی و جنگ طلب و یا سودجو و قدرت طلب در منطقه و جهان می دانیم که سعی و تلاش فراوانی دارند که این مذاکرات به شکست منجر شود.n nما انتظار داریم طرفین مذاکره به پشتوانه مردم آزادی خواه و صلح طلب کشورهای خود و افکار عمومی خشونت ستیز و جنگ پرهیز در سراسر جهان، تسلیم فشارها و شعارها و خواست های بی پایه و پشتوانه و خطرناک نیروهای افراطی درونی خود نشده و براساس عقل و منطق و حداکثر انعطاف به این چالش ویرانگر پایان دهند.n nامضاها:n nاحمد شاکریnاحمد نسامیnاسماعیل خطائیnاسماعیل زرگریانnاکبر دوستدارnامید منتظریnامیر اعتدالیnامیر پیشدادnایرج باقرزادهnبابک امیر خسرویnبهرام عباسیnبهروز خلیقnبیژن پوربهنامnبیژن پیرزادهnپروین فهیمیnپروین ملکnتقی رحمانیnتوران همتیnجلال کیابیnحجت نارنجیnحسن جعفریnحسن زهتابnحسن فرشتیانnحسن کلانتریnحسن یوسفی اشکوریnحمید احمدزادهnحمید شیرازیnحمید عمرانیnحمید عمرانیnداریوش پارساnداریوش وثوقیnداوود نوائیانnرضا جوشنیnرضا علیجانیnرضا فانی یزدیnرضا کریمیnرویا رنجبرnزهره شاکریnسهند زمانیnسهیل اعرابیnسیامک سلطانیnسیاوش قائینیnشهرام فداکارnشیرین دقیقیانnصادق کارnضیا عابریnطهماسب وزیریnعزیز کرملوnعلی شاکریnعلی کلائیnفرخ نگهدارnفرهاد روحیnفرهاد فرجادnفروغ افشارnکامران امیریnکمال ارسnگلاله احمدیnگودرز اقتداریnمحسن حیدریانnمحمد ارسیnمحمد برقعیnمحمود میرزاوندnمریم اهریnمسعود شب افروزnمصطفی احمدیnمعصومه شاپوریnملیحه زهتابnملیحه محمدیnمنوچهر مختاریnمهدی ابراهیم زادهnمهدی فتاپورnمهین فهیمیnمیرحمید سالکnمینا رضاییnمینا مجدزادهnهرمز زمانیnوهاب انصاریn

Share:

More Posts

Send Us A Message