برنامه ويديوئى پرتو نور تحت عنوان: نگاهي به يهوديان بني‌قريظه ۴

nبرنامه ويديوئى پرتو نور تحت عنوان: نگاهي به يهوديان بني‌قريظه ۴nnبرنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۰۵۰nنگاهي به يهوديان بني‌قريظه ۴nبه مدت ۵۶ دقيقهnnhttpv://www.youtube.com/watch?v=C9Crrtc8L1Annn

Share:

More Posts

در باب حرمت گوشت خوک

در باب حرمت گوشت خوک در مورد گوشت خوک نظر قرآن تا حدودی در مقایسه با حکم شرب شراب متفاوت است. در قرآن پنج آیه

در شفاف سازی تاریخ بعد از انقلاب

http://mohammadjafarim.com/wp-content/uploads/2023/05/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B1%DA%98%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-sad-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%88%D8%B1%DB%8C22.pdf

Send Us A Message