حسن یوسفی اشکوری در مراسم سومین سال حصر خانم رهنورد و آقایان موسوی و کروبی در شهر کلن در آلمان

فیلم مراسم سومین سال حصر رهبران جنبش سبز در شهر کلن در دو قسمتnnبخش اولnhttpv://www.youtube.com/watch?v=6xRMB3ntI38nnnبخش دومnhttpv://www.youtube.com/watch?v=FMO5TTWoIJQnn

Share:

More Posts

Send Us A Message