برنامه ويديوئى پرتو نور تحت عنوان: نسبت عقل و دين قسمت سوم

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۰۳۲nنسبت عقل و دين ۳nبه مدت ۵۸ دقيقهnnhttpv://www.youtube.com/watch?v=Vo4-1VdC9zY

Share:

More Posts

منطق مشترک تمامی زورگویان

پرویز ثابتی چهره ی مخوف امنیتی رژیم زوال یافته پهلوی، اخیرا در فیلم تبلیغاتی تلویزیون «منوتو» البته با عنوان «مستند» سخنانی گفته و در واقع

Send Us A Message