برنامه ويديوئى پرتو نور تحت عنوان: دستاوردهاى مشروطه ۲

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۹۵۵
تحت عنوان دستاوردهاى مشروطه ۲
به مدت ۵۷ دقيقه

httpv://www.youtube.com/watch?v=wggKqjPFaaY

Share:

More Posts

 مجلس! مجلس دیگر چه لطفی دارد؟

اشاره: متن زیر یادداشتی است که در مجموعه یادداشت های مجلس تحریر شده است. در آستانه انتخابات مجلس دوم مانند دیگر نمایندگان و احیانا مردم

Send Us A Message