برنامه ويديوئى پرتو نور تحت عنوان: دستاوردهاى مشروطه ۱

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۹۵۴
تحت عنوان دستاوردهاى مشروطه ۱
به مدت ۵۷ دقيقه

httpv://www.youtube.com/watch?v=wWO0ZaFrhh0

Share:

More Posts

 مجلس! مجلس دیگر چه لطفی دارد؟

اشاره: متن زیر یادداشتی است که در مجموعه یادداشت های مجلس تحریر شده است. در آستانه انتخابات مجلس دوم مانند دیگر نمایندگان و احیانا مردم

Send Us A Message