برنامه ويديوئى پرتو نور تحت عنوان: فلسفه عبادت، موسم و مراسم‌ها قسمت اول

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۹۵۰nتحت عنوان فلسفه عبادت، موسم و مراسم‌ها قسمت ۱nبه مدت ۵۶ دقيقهnnhttpv://www.youtube.com/watch?v=GZ4Kv4UZQOQ

Share:

More Posts

منطق مشترک تمامی زورگویان

پرویز ثابتی چهره ی مخوف امنیتی رژیم زوال یافته پهلوی، اخیرا در فیلم تبلیغاتی تلویزیون «منوتو» البته با عنوان «مستند» سخنانی گفته و در واقع

Send Us A Message