برنامه ويديوئى پرتو نور تحت عنوان: خودى و غيرخودى

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۹۵۲nتحت عنوان خودى و غيرخودىnبه مدت ۵۷ دقيقهnnhttpv://www.youtube.com/watch?v=5VAcoIMoR-M

Share:

More Posts

منطق مشترک تمامی زورگویان

پرویز ثابتی چهره ی مخوف امنیتی رژیم زوال یافته پهلوی، اخیرا در فیلم تبلیغاتی تلویزیون «منوتو» البته با عنوان «مستند» سخنانی گفته و در واقع

Send Us A Message