مصاحبه‌اى با برنامه پرگار بى بى سى در رابطه با اسلام و انتخابات چه ميانه‌اى با هم دارند!

باتفاق آقايان حسن يوسفى اشكورى، مجيب رحيمى و عطا دشتيان اين برنامه در تاريخ ۱۱ جون ۲۰۱۳ بر روى آنتن رفت.

باتفاق آقايان حسن يوسفى اشكورى، مجيب رحيمى و عطا دشتيان

اين برنامه در تاريخ ۱۱ جون ۲۰۱۳ بر روى آنتن رفت.
[Audio:2013-06-11.mp3]

Share:

More Posts

Send Us A Message