طرح چند پرسش

اشاره: چند لحظه پیش دوستی از تهران با ارسال متنی در ارتباط با مسائل جاری در موضوع جدال فکری با حامیان آقای بنی صدر مطالبی بیان کرد و در پایان پسیده است:nnاما یک پرسش دیگر این است که چرا خود آقای بنی‌صدر جواب شما را نمی‌دهد؟n نکند ایشان در شأن خود نمی‌دانند چواب شما را بدهند؟ پرسش دیگر این‌کهn چرا این‌ها که شما را با آن‌همه اصرار و پی‌گیری و رجزخوانی دعوت بهn مناظره می‌کردند پس از اجابت شما پی‌گیر مناظره‌ی شما با بنی‌صدر نیستند؟

Share:

More Posts

Send Us A Message