هشداری از درون

اشاره: نوشته ای که ملاحظه می کنید ایمیلی است که دوست ارجمند جناب آقای دکتر حسن محدثی از تهران برای من فرستاده و موضوع آن مربوط می شود به مجادله اخیر من و برخی از حامیان جناب آقای بنی صدر. گرچه این متن صرفا به عنوان یک نامه خصوصی برای من ارسال شده اما از آنجا که در آن به نکات قابل توجهی اشاره شده با کسب اجازه از ایشان آن را (با اندکی تلخیص) در اینجا منتشر می کنم. با عنایت به محتوای آن عنوان «هشداری از درون» را برای آن مناسب یافتم. خارجی کشوری شدن معایبی دارد و یکی از آنها ذهنی شدن و دوری از واقعیت های تحولات اجتماعی و مردم شناسانه میهن است و این امر غالبا به کج اندیشی و تحلیل های نادرست و در نتیجه استراتژی های فرهنگی و یا سیاسی غلط و حداقل ابتر منتهی می گردد. امید آن که چنین هشدارهایی برای همه ما درس عبرتی باشد.n nجناب آقای اشکوری سلام و عرض ادب!nممنون‌ام که مطالب و کوته‌نوشته‌ها را فرستادید. همه را خواندم. مثل اینnاست که شما آب در لانه‌ی مورچه‌گان ریخته‌اید! ظاهرا آن‌طرفی‌ها همnدست‌کمی از این‌طرفی‌ها ندارند. هر کدام‌مان شیفته‌ی کسی هستیم و او راnتا حد معبود ستایش می‌کنیم و هیچ خطا و اشتباه و زشتی‌ای در اوnنمی‌بینیم. به‌نظر می‌رود در آن طرف نیز عده‌ی خاصی آگاهی و داناییnآیرانی‌ها را می‌سازند و همه از یک جا خط می‌گیرند و شما حالا آگاهیnغیرمتعارفی را منتشر کرده‌اید.nیک نکته در یادداشت‌ها و کامنت‌ها بسیار آزاردهنده بود و آن‌هم توهین بهnآخوندها بود. من فکر می‌کنم کسی باید در این مورد روشن‌گری کند. اینnحضرات هنوز درنیافته‌اند که روحانیت یک سازمان اجتماعی نیرومند در ایرانnاست و روحانیون یکی از نیروهای فرهنگی مهم و حذف‌ناشدنی در ایران اند.nاگر آن‌ها که در دنیای آزاد زنده‌گی می‌کنند و دم از آزادی و دموکراسیnمی‌زنند این را درنیافته‌اند جای تأسف بسیار دارد. دست‌گاه تعلیمی سنتیnدر ایران غیرقابل حذف است. وانگهی، در کنار دست‌گاه تعلیمی مدرن یعنیnدانش‌گاه، دست‌گاه تعلیمی سنتی نه تنها نباید حذف شود بل‌که بخشی ازnسرمایه‌ی فرهنگی ما ایرانیان است. اسلام و حتا روحانیت نیز به رغم همه‌یnنقدهایی که بر آن‌ها وارد است، بخشی از میراث تاریخی و فرهنگی ما است وnنمی‌توان با آن‌ها برخورد حذفی کرد. یک نیروی سیاسی فرهیخته و باتجربهnاین‌قدر باید شعور سیاسی داشته باشد که این را دریابد. مواجهات حذفی درnایران جواب نمی‌دهد. تنها راه بالغانه، مواجهه‌ی دموکراتیک و انتقادی استnکه برای هر دو طرف مایه‌ی رشد خواهد بود. این همه فحش به آخوند در اینnیادداشت‌ها دقیقاً حاکی از همان روحیه‌ی حذفی است که حضرات به‌خاطر وجودnآن در جمهوری اسلامی می‌نالند. حذف روشن‌فکر و دگراندیش با حذف آخوند چهnفرقی دارد؟ این‌ها دو روی یک سکه‌اند.nاین همه خصومت‌ورزی علیه یک قشر اجتماعی پتانسیل بسیار خطرناکی است.nبه‌علاوه، در تمام این سال‌ها بخشی از همین آخوندها بودند که از اسلامnرهایی‌بخش و آزادی‌بخش و اسلام سبز و رحمانی علیه اسلام سیاه دفاعnکرده‌اند و هزینه داده‌اند.nایران فردا نمی‌تواند دموکراتیک باشد مگر آن‌که روحانیان و نیروهای دینیnسنتی نیز به‌اندازه‌ی نیروهای سکولاریست و دینی مدرن، محترم باشند وnحقوق‌شان به‌رسمیت شناخته شود.nبرای شما در مسیری که در پیش گرفته‌اید آرزوی توفیق دارم. به‌نظر ام خوبnاست در نوشته‌های‌تان بر این‌ نکته تأکید نمایید که ما حق نداریم تاریخnرا تحریف کنیم و به دشمنان‌مان بی‌جهت و بدون ادله و سند کافی خصایل منفیnنسبت بدهیم.nباز هم تشکر می‌کنم!nحسن محدثیnهفتم فروردین 1392n

Share:

More Posts

Send Us A Message