سخنرانى در نشست هشتاد و پنجمين انجمن گفتگو و دموکراسی

عنوان سخنرانى: «درنگى در نقش دين مدنى در ايران فردا»nnhttpv://www.youtube.com/watch?v=AOG3m6MR8KQ

Share:

More Posts

منطق مشترک تمامی زورگویان

پرویز ثابتی چهره ی مخوف امنیتی رژیم زوال یافته پهلوی، اخیرا در فیلم تبلیغاتی تلویزیون «منوتو» البته با عنوان «مستند» سخنانی گفته و در واقع

Send Us A Message