مصاحبه با برنامه پرگار بى بى سى درباره روشنفكرى دينى و آينده آن؟ قسمت ۱

مصاحبه‌اى با برنامه پرگار بى بى سى در رابطه با روشنفكرى دينى قسمت ۱ به همراه آقايان نراقي، دباغ، و اشكورى

مصاحبه‌اى با برنامه پرگار بى بى سى در رابطه با روشنفكرى دينى قسمت ۱

باتفاق آقايان سروش دباغ، حسن يوسفى اشكورى و آرش نراقى

اين برنامه در تاريخ ۲ اكتبر ۲۰۱۲ بر روى آنتن رفت.
[Audio:2012-10-02.mp3]

Share:

More Posts

Send Us A Message